آلبوم عکس: اعتراضات صنفی معلمان در ایران

شماری از معلمان ایران در اعتراض به "مشکلات صنفی و کمی بودجه آموزش و پرورش" در چند شهر از جمله تهران تجمع کردند.

توضیح تصویر،

تهران، در مقابل مجلس؛ عکس از علی

توضیح تصویر،

تهران، در مقابل مجلس؛ عکس از علی

توضیح تصویر،

اصفهان، عکس از محمدرضا

توضیح تصویر،

اصفهان، عکس از سعید

توضیح تصویر،

اصفهان، عکس از رسول

توضیح تصویر،

زنجان، عکس از رضا

توضیح تصویر،

عکس: منصور از سنندج

توضیح تصویر،

عکس: منصور از سنندج

توضیح تصویر،

ایلام، عکس از سعید

توضیح تصویر،

ایلام، عکس از سعید

توضیح تصویر،

جوانرود

توضیح تصویر،

مشهد

توضیح تصویر،

مشهد

توضیح تصویر،

پیرانشهر، عکس از مهران

توضیح تصویر،

عکس: مهران از پیرانشهر

توضیح تصویر،

عکس: اسماعیل از پیرانشهر