BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده:
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
آيا طنز در مورد اعتقادات مذهبی جرم است؟
 
نامه سايت نشريه يولاندز پستن به مسلمانان جهان
نامه سايت نشريه يولاندز پستن به مسلمانان جهان
در جريان تظاهرات معترضان به چاپ کاريکاتورهايی از پيامبر اسلام که در شرق افغانستان روی داد دست کم دو نفر کشته و چند نفر زخمی شده اند.

چاپ کاريکاتورهايی از پيامبر اسلام در يک روزنامه دانمارکی در ماه سپتامبر سال گذشته ميلادی خشم بسياری از مسلمانان در سراسر جهان برانگيخت.

با وجود اين واکنش ها، روزنامه های ديگری در چند کشور اروپايی با اعلام آنچه حمايت از آزادی بيان می ناميدند، کاريکاتورهای مزبور را دوباره چاپ کردند.

در همين رابطه حسن السبع، وزير کشور لبنان به دنبال تظاهراتی که منجر به حمله به سفارت دانمارک و سوختن اين سفارتخانه در بيروت شد استعفا داده است.

روز شنبه (4 فوريه) نيز در اعتراض مشابهی در دمشق، پايتخت سوريه، گروهی از جمعيت آشوب زده سفارتهای دانمارک و نروژ را به آتش کشيدند.

آندرس فو راسموسن، نخست وزير دانمارک، هفته پيش به خاطر چاپ اين کاريکاتورها عذرخواهی کرده ولی در عين حال از آزادی بيان دفاع کرده بود.

در روزهای گذشته وزارت خارجه ايران در اعتراض به چاپ اين کاريکاتورها سفير اين کشور در تهران را احضار کرده بود.

پتامبر سال گذشته روزنامه دانمارکی "يولاندز پستن"، Jyllands-Posten، مجموعه کاريکاتورهايی را با موضوع حضرت محمد منتشر کرد که يکی از آنها پيامبر اسلام را با عمامه ای حاوی يک بمب نشان می داد.

برخی نظرات شما

طنز به معنی توهين نيست، بويژه به مقدسات. بنده به عنوان کسی که غالبا" با طنز سر و کار دارم توهين کردن را با زبان طنز رسالت انسانی نويسنده نميدانم. از نظر ما توهين نه تنها به بزرگترين پيام آور خدا، و پيشوای بيشتر از دو ميليارد مسلمان، بلکه به کوچک ترين انسان روی زمين جرم نابخشودنی محسوب ميشود. نجيب الله دهزاد - کابل

آنچه باعث خروش مسلمين شد طنز موجود در کاريکاتور نبود بلکه هجو و توهين و مسخره کردن و اهانت به اعتقادات مذهبی بود. شما اگر اعتقاد به آزادی بيان داريد چرا آزادی نظر درمورد هولوکاست را جرم ميدانيد؟ مهدی تبريزی - تبريز

طنز مذهبی نه تنها جرم نيست بلکه در اکثر جوامع حتی مذهبی رايج است اما در بخش شفاهی و غير رسمی فرهنگ که اين امر اشنايی برای مذهبيهاست. ولی اهانت با طنز تفاوت دارد، مرز ان شفاف نيست. موضوع اخير هم قبل از ارتباط با طنز يا توهين يا ازادی بيان به بحران هويتی و مشارکتی مسلمانان با جهان مدرن برميگردد که تکليف خود را با ان روشن نکرده اند. نقد و پرسشگری چه به شکل جدی و طنز در دنيای سنت توهين و جرم است اما در دنيای مدرن حق است و امر مقدس در صورت وجود امری موقت است که به شيوه دمکراتيک موجوديت پيدا می کند مثل منافع ملی بنابر اين مرز توهين وازادی در دنيای نوين توسط رابطه قدرت و اجماع عمومی تعيين می شود. من اضافه کنم بحث بحران هويت جهان بنيادگرايی يهود را هم شامل می شود. اهرا رامش خواه - جهرم

بنظرم هر انسانيکه به اعتقادات مذهبی هر انسان ديگر، خواه خودش پيرو کدام عقيده ای باشد يانه، توهين کند، يا استهزا کند، يا طنز بنويسد، خلاف دموکراسی، خلاف آزادی و دور از مقام مصلحان و روشنفکران است، نه تنها نمی تواند انسانها را وصل کند، بلکه فصل خواهد کرد. چنانچه همه شما از طريق رسانه ها ديديد و شنيديد. زلمی سلطانی - هرات

بی احترامی به ارزش ها و مقدسات هر ملتی نه تنها نا درست وغيرانسانی بوده بلکه از حيطه ادب و فرهنگ بدور می باشد . ايااگر اين توهين نسبت به دين يهود و پيامبرشان بود باز هم عکس العمل مسئولين اروپايی همين طور بود؟ حسن حسين پور - آمل

قضیة به سادگی ترسيم کارتونی نبوده بلکه تأسف در اين است که عده ای با پخش تخم تنفر و تبعيض درميان جوامع بشری و توسعه افکار بد نگری به ديگران روابط ميان مجتمعات بشری را مخدوش ميکنند (وغالبا درلفافه ای از کلمات مورد پسند) . والا چگونه کسی جرآت کند که به يک ربع سکنه اين کره خاکی اهانتی زير نام آزادی بيان کند، ولوکه اين مفکوره هرچه باشد. مگر آزادی بيان فقط خطی است يک طرفه؟ وقتی يک فردی در صحبتش همجنس گرائی را نوعی مرض ميداند (به عقيده خودش) دراينجا (هلند) چه های وهوئی برپا ميشود! وکسی نمی گويد که اين هم حق ابراز نظر دارد، گرچه درنظرش خطا است. بلکه چوب نظر ويرا من ميخورم چون من هم سياه مو ورنگين پوستم و باکلمات وحرکات زشتی بر ميخورم چون همه همشکلانم. بنظرمن مشکل در کارتون مذهبی وغير آن نيست چون خيلی کارتونهائی دررابطه به مذهب ديده ايم، اما مشکل درپخش کردن احساس تنفر و ترويج تبعيض است که با تآسف درجوامع متمدنی چون اروپا به شکل" متمدن!" آن صورت ميگيرد. اين کارتون ها از چيزی جز از همين نوع مفکوره نمايندگی نميکند. فقط در لفافه ای از ديموکراسی وآزادی بيان. حميد- امستردام

من فکر ميکنم اين يک اقدام بسيار حقيرانه است.توهين به اعتقادات يک انسان يا گروهی از انسانها، نه تنها که نميتواند توجيه کننده آزادی بيان باشد بلکه تيشه يی است به ريشه آزادی بيان.چگونه ممکن است ما اعتقاد به آزادی بيان و عقيده داشته باشيم ولی از اين مساله بر ضد آن استفاده کنيم.آزادی بيان بخش جدايی ناپذير حقوق بشری انسانهاست اما در عين حال احترام به عقايد انسانها نيز از حقوق بشری انسانهاست. پامير - کابل

به نظر من عمل زشتی است وعلت ان را بی اهميتی مردم اروپا به دين ميدانم، برای اروپاييها دين (حتی دين خودشان )ارزش زيادی ندارد بنابراين واکنش مسلمانان را نميفهمند، در بيشتر اين کشورها هر روز پيامبر خودشان ( حضرت عيسی ) را در نشريات ويا حتی در تلويزيون مورد تمسخر قرار ميدهند، پس چون خود تعصبی ندارند اجازه چنين حماقتی به خود ميدهند. عباس - تور

به نظر من احترام به عقايد مذهبی ديگران، همزيستی مسالمت آميز اقوام و اديان مختلف را ميسر می سازد ولی آنهايی که دم از اهانت می زنند يک نگاهی به خودشان هم بيندازند من يک مسلمانم ولی در ايران هميشه صحبت از تحريف انجيل و تورات است بدترين ناسزاها نثار رهبر مذهبی بهائيان ميشود کافی است نگاهی به سايتهای مذهبی ايرانی بيندازيد تا مطالب موهن فراوانی در مورد خلفای راشدين که مورد احترام يک ميليارد مسلمان جهان هستند بيابيد. در غرب دموکراسی به پايه ای رسيده که هر کس می تواند نظراتش را به راحتی بيان دارد اما کدام کشور اسلامی را سراغ داريد که يک نفر جرات کند و تحليلی علمی عليه قران بتواند در يک روزنامه چاپ کند اما تا دلتان بخواهد ميزگردهايی در تبليغ اسلام و عليه مذاهب ديگر وجود دارد.آرش - تهران

هرگونه توحيد به مقدسات اديان الهی غير قابل قبول است به خصوص به پيامبر بزرگ اسلام که حداقل يک سوم مردم جهان به او ايمان آورده اند و او را مقتدای خود می می دانند و مطمئن هستم در مقابل این عمل ديوانه وارانه ساکت نخواهند نشست. محمد رستمی زاده - تبريز

آزادی خود خط قرمزهايی دارد که در صورت عدم رعايت، لجام کسيختگی خواهد بود نه آزادی . زمانيکه فردی در غرب اين حق را ندارد که بگويد من در موضوع کشتار يهوديان شک دارم چگونه ميتوان در آنجا توهين به اعتقادات مذهبی را طنز تحت عنوان آزادی قلمداد کرد. بختيار - تهران

بله از نظر ما مسلمانان توهين (طنز) به پيامبر اسلام و يا هر پيامبر ديگری جرم محسوب می شود. و هر آزاديی بايد حد و مرزی داشته باشد وگرنه بعد از عبور از آن مرز وارد مرز حيوانيت می شود و ما اين اعمال غربيها را وحشيگری می دانيم نه آزادی. محمد - خراسان

اصولا هر اعتقادی بايد مورد احترام واقع شود تا چه رسد به يک دين الهی من نه به عنوان يک مسلمان بلکه به عنوان انسان اين عمل و هر عمل ديگری را که منجر به هتک حرمت دينی الهی يا اعتقاد پاک ديگری شود را به شدت محکوم ميکنم. حامد - خوی

اين اعتراضات نشان از استبداد زدگی و عقب ماندگی ملت های مسلمان است. ملت هايی که علاقه شديدی به بت سازی از افراد را دارند. همين علاقه است که باعث شيوع استبداد در جوامع اسلامی شده است . مگر محمد مانند ما انسان نبوده است. حال چه گونه نميتوان در مورد او طنز به کارنبرد و او را نقد نکرد. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و تفاوتی ميان انسان ها در اين جهان قرار نداده است. عرفان - تهران

به نظر من آزادی هم دارای حد و مرزی ميباشد که اين حد مرز به آزادی و اعتقادات ديگران محدود ميشود اين نوع حرکات بی احترامی به اعتقادات ديگران ميباشد همچنين ما بايد به يک چيزهايی احترام بگذاريم و يک حرمتهايی را نگاه داريم مثل حرمت مادر و پدر و اخلاقيات ما در بعضی از مسايل نبايد دنبال دليل بگرديم بلکه فقط برای بقای خودمان به آنها نياز داريم. حامد - تهران

متاسفانه مشکل جامعه امروزی و گذشته ما دين بوده و خواهد بود. با عرض تاسف خود مسلمانان شناخت کاملی نسبت به دين خودشان ندارند. بهمين دليل منطق بعضی از آنها فقط خشونت است. اگر فلان روزنامه ای به مقدسات شما بقول خودتان توهين ميکند آيا بايد پرچم آن کشور را آتش زد؟ آيا بايد به سفارتخانه آن کشور حمله کرد؟ اين منطق يک مسلمان متعصب است. من خودم يک مسلمانزاده ام که بشدت مخالف دين هستم و بارها با آنها به بحث پرداخته ام. همه آنها هنگامی که به بن بست ميخورند منطقشان فقط زور است و بس... در خود قرآن وقتی کسانی را که به اسلام ايمان نمی آورند، الاغ معرفی ميکند و آنها را مفسد خطاب ميکند چرا مسلمانان ناراحت نميشوند؟! ... وقتی نظرات را خواندم متوجه شدم که متاسفانه مردم ما لايق آزادی بيان و دموکراسی نيستند وتا ساليان طولانی بر همين منوال خواهند ماند. عمل روزنامه بسيار عالی بوده است. رضا - آبادان

هر چيزی اگر از حد و مرز خودش فراتر رفت ممکنه جرم باشه. طنز خودش جرم نيست اما اينکه هدفش چيه و برای رسيدن به هدفش از چه چيزی استفاده ميکنه ميتونه اونو به جرم تبديل کنه. به هر حال کشور دانمارک و فرانسه با اين کارشون اشتباه بزرگی مرتکب شدن که حالا حالا ها درست بشو نيست!!!! علی - اصفهان

وای بر مردمانی که به جنگ خداوند می روند : آنها کاريکاتور طراحی می کنند ، فيلم آخرين وسوسه مسيح (ع) را می سازند ، مگر با خداوند می توان جنگيد ؟ حسين - تهران

جواب توهين با توهين نيست ما مسيح را قبول نداريم اما او را به عنوان پيامبر می شناسيم پس به پيروان او بايد احترام گذاشت. اشکان - تهران

به نظر من به طنز گرفتن شخصيت های به ظاهر روحانی مثل آخوندها يا کشيش ها موردی نداره ولی شخصيت های مذهبی که آرمانی برای گروهی است به منزله بی احترامی به اون گروه است حالا اين گروه مسلمان مسيحی و... باشند. سام - تهران

بسيار جاب تعجب دارد که غربی ها در لوای آزادی بيان هر از چندگاه مقدسات مسلمانان را به مسخره می گيرند و پس از مواجه شدن با سيل انتقادات گسترده در جهان به جای قبول اشتباهات به توجيه رفتار خوداقدام ميکنند. در دنيای به اصطلاح متمدن امروز احترام به عقايد و مقدسات جوامع يک دستاورد بزرگ اخلاقی و فرهنگی محسوب می شود که جوامع امروز را با جوامع قرون وسطی متمايز می سازد. و باز بسيار جای تعجب دارد که غربيان در عصر گفتگوی تمدنها و فرهنگ، هنوز مانند کبک سر خود را به زير برف فرو می برند واز درک احترام يا عدم احترام به احساسات بيش از يک ميليارد مسلمان در جهان عاجزند. شايد بهتر باشد غربيانی که به جوامع سکولار خود می بالند را به مطالعه بيشتر تاريخ و اديان به خصوص دين اسلام و آموزش فرهنگ دعوت کرد تا شايد با شناخت بيشتر عمق درک آنها از علت جريحه دار شدن احساسات مسلمانان افزايش يابد. ابراهيم قاسمی - کرج

چيزی که روزنامه دانمارکی منتشر کرده است طنز نيست . طنز پيام است ، تيز و برا است و درضمن بيان واقعيت در سخنی شوخ و لطيف . کجای کاريکاتور های دانمارکی طنز است . اين بيشتر به تحريک عده ای افراد ساده و ناآگاه شبيه است . حاوی يک ديدگاه ضد اسلامی و تحريک کننده است . مگر در چند سال پيش کازانترکيس که آخرين وسوسه های مسيح را به رشته تحرير در آورده بود دچار خشم مسيحيان بنياد گرا نشد ؟ حتی اجازه دفن وی را در گورستان مسيحيان ندادند. اين در حالی که کتاب مزبور بسيار معتدلتر از کاريکاتورهای دانمارکی بود. در مصاحبه ای با روزنامه dagens nyheter سوئدی ترسيم کنندگان کاريکاتورها اذعان کرده اند که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند . آنان مبلغ ۸۰۰ کرون دانمارکی (۱۲۰ دلار) حق الزحمه گرفته ولی مليونها نصيب روزنامه دانمارکی و ديگر روزنامه ها کردند. آيا کشيدن کاريکاتوری از خوک که در حال نوشتن قرآن است طنز است ؟ بهروز آرام - تهران

شايد رسم کاريکاتور هر شخصی از نظر غيرمسلمانان جرم نباشد اما رسم کاريکاتور پيامبران آسمانی آن هم به قصد توهين عملی زشت و شرمناک است و نه تنها کاريکاتور محمد رسول الله بلکه کاريکاتور ساير پيامبران نيز نبايد رسم و به تمسخر گرفته شود. پرهام - کرمان

مرز آزادی وقتی تمام ميشود که به آزادی ديگران تجاوز شود. بحث باورهای مردمی و اعتقادی و اجتماعی مانند قوانين رياضی يا قوانين سياسی نيست که بتوان آنرا به تمسخر گرفت. منصور - توينت - هلند

به نظر من آزادی مرزی ندارد ولی توهين آزادی نيست . اين که کاريکاتور کشيده شده باعث نابودی اين کشورها می شود البته من ادم مذهبی نيستم و برعکس بيشتر به فکر کشورم هستم تا دينم ولی اين يک طنز يا کاريکاتور نبود بلکه يک توهين بود. اميد دارم مسلمانهای تند رو اين را بهانه ندانند وگر نه شاهد يک ۱۱ سپتامبر در اروپا خواهيم بود.حسن - کرج

به نظر من آزادی بيان هم حد و مرزی دارد. نميشود به بهانه آزادی بيان هر چيزی را نوشت و کشيد. چرا آلمان و ديگر کشورهای اروپايی اينگونه آزادی بيانها را در مورد هولوکاست و ساير قضايايی که به ضرر خودشان است ، مردود ميشمرند. به هرحال همه چيز مرزی دارد و بايد در همه چيز اخلاقيات را رعايت کرد وگرنه تفاوت ما با حيوانات در چيست؟ آرمين - مشهد

موضوع ازادی بيان با توهين به مذهب تفاوت بسيار دارد. در اين کاريکاتور به پيغمبر اسلام، نمای 'تروريست' داده شده بود که در شرايط حاد فعلی جهان هيچ نوع مصلحتی نهفته نبوده بکله کشورهای غربی خواسته اند تا احساسات يک ميليارد مسلمانان جهان را جريحه دار و به دين شان توهين وارد نمايد. اگر کشور های غربی از آزادی بيان داد ميزنند آيا جرئت ابراز نظر مخالف يا انتقاد در مورد يهوديان را نيز با هم شدت دفاع خواهند نمود؟ منافقت مطبوعات غرب در اينست که هرگاه برضد مسلمانان باشد آنگاه به نام آزادی بيان از گفته های تحريک آميز، توهين آميز و اهانت بار خود دفاع ميکنند. اشراق - تورنتو

حضرت محمد(ص) رسول مکرم اسلام و برگزيده خدا، مخزن علم الهی، محبط وحی و کاملترين انسان روی زمين است. هر گونه کاريکاتور از ايشان جرم و توهين به ايشان و تمامی مسلمانان می باشد. حسينی - يزد

به نظر من احترام به عقايد در دنيای امروز امری ضروری است و بی احترامی به آن کوته نظری و تزلزل شخصيتی رو ميرسونه. من هم با تمسخر و يا شوخی با عقايد رو به هر نحو و در مورد هر آيين و مذهبی کاری ناپسند و به دور از شخصيت انسانی می دونم. سروش

اساسا جرم به هر فعل يا ترک فعلی اطلاق می گردد که به موجب قوانين موضوعه تعريف وبرای آن مجازات پيش بينی شده باشد. در قانون مجازات اسلامی نظام ايران به تبع فقه اسلامی هرگونه توهين به پيامبر گرامی اسلام وخاندان گرانقدرش در ماده ۵۱۳ آن قانون جرم تلقی ومجازات اعدام برای ان پيش بينی شده است.وحتی توهين به مراجع تقليد نيز برابر ماده ۵۱۵ ميتواند حبس تا ده سال را همراه داشته باشد. ليکن برابر اصل سرزمينی بودن جرايم که مورد پذيريش قانونگذار اسلامی ايران واقع شده قوانين جزايی نظام فقط درقلمرو حاکميت زمينی هوايی و دريايی ايران قابل اعمال است ولذا از ديدگاه حقوق موضوعه نظام حاکم بر ايران مجرمانه بودن يا نبودن توهين به مقدسات و قلمرو اجرايی آن مبرهن است. ليکن فراتر از اصول و مقرات قانونی. کشور يا کشور هايی که خود را متمدن و به پيروی از اسلاف باستانی خود بقيه دنيا را بربرو عقب مانده ميدانند چگونه می توانند در لوای آزادی انديشه به اساسی ترين مقدسات ديگران توهين روا دارند .من خودم اساسا انسان لاييکی هستم و پيرو سر سخت جدايی دين از سياست و دين را امری درونی و شخصی می دانم اما هرگز به خود اجازه نمی دهم نسبت به اعتقادات ديگران اعم از مسلمان و مسيحی يا حتی ستاره پرستان توهين کنم و اينجاست که من به خود می بالم که پيرو دينی هستم که ۱۳۰۰ سال پيش در کتاب اسمانی خود به پيامبرش توصيه شده که به مشرکان بگو شما به دين خود وما هم به دين خود نه ما به بت های شما توهين ميکنيم ونه شما به خدای من توهين روا داريد. چگونه است که اروپای مدعی آزادی در مقابل سخنان ريس جمهور نظام ايران که، نه از روی سياست، هولوکاست را افسانه ميخواند اين چنين بر می آشوبد و حتی از دادن پاسخی منطقی بدان عاجز است. بنيامين

پيامبر محمد - پيامبر اسلام - برخلاف خرافات، يک انسان کاملا معمولی بوده است، چنانکه اين موضوع به کرار در قرآن نيز اشاره شده است، بنابراين حرام دانستن خلق تصوير از ايشان حرفی کاملا بی معنی است. همچنين هيچ مانعی نيز برای طنز با ايشان به عنوان يک شخص عادّی وجود ندارد. امّا موضوعی که در اين مقام شايسته بررسی است، وارد کردن اتهام به اين شخص است. طراحی کاريکاتور اين شخص 'در حالی که يک بمب در عمامه وی جاسازی شده است' پيش از اينکه طنز آميز باشد، نوعی اتهام و بسيار پرسش برانگيز است! منظور از بمب درون عمامه پيامبر اسلام چه چيز بوده است؟ آيا بازهم موضوعات پوشالينی از قبيل اينکه 'اسلام دين شمشير است.' و ...، در ميان است؟ منظور طراح و در نهايت نکته طنز اين اثر چيست؟ ...علی هاشمی - تهران

اصولا هرآنچه که باعث خشم و يا آزار کسی گردد جرم است و بايد از آن دوری کرد مگر آنکه خير و يا مصلحتی در آن باشد که عده بيشتری از نتيجه آن سود ببرند. ميزان سود و يا زيان آن را قانون مشخص می کند. اين قانون می تواند قوانين الهی و يا مدنی و جزايی باشد. ميزان تبعيت عامه مردم از قوانين الهی بيشتر از قوانين مدنی است برای همين در مواقع اختلاف بين اين قوانين آنها به حکم قوانين الهی که توسط روحانيت دين مورد نظر وضع می شود عمل خواهند کرد بنا بر اين در جوامعی که مقبوليت قوانين مدنی ضعيفتر و يا اين قوانين همسو با قوانين الهی است بايد به حکم احترام به اعتقادات مردم از هرگونه توهين و يا آنجه مردم توهين فرض می کنند پرهيز کرد و اين کار جرم محسوب می شود. مهرداد - تهران

به نظر من بايد به عقايد مذهبی اقوام مختلف احترام گذاشت و چاپ کارکاتور در مورد اعتقادات دينی مردم رو اشتباه می دونم و با اين کار مخالفم. مسعود - مشهد

به هيچ عنوان به نظر من هيچ ايرادی ندارد. رضا - مشهد

به اعتقاد من به سخره گرفتن اعتقادات مردم جرم است اما نقد کردن آن خير و مرز ومحدوده ايی برای آن هم نمی شود قائل شد .البته خرافه پرستی با مذهب واقعی خيلی فرق می کند ولی اگر اين مسائل با منطق و ادله مناسب بررسی گردد بهتر است تا اينکه به آن توهين کنيم و هيچ فرقی نمی کند که اسلام باشد يا مسيحيت يا ...چون تمام اديان برای رستگاری بشريت آمده اند و توهين به آنها توهين به بشريت است .اما در ارتباط با وضع قوانينی که منجر به نقض آزادی شود بايد بگويم آزادی هم برای خود مرز و محدوده ايی دارد آيا يک شخص حقيقی توهين به خود را می پذيرد؟ آيا نمی تواند ادعای حقوق خود را بکند؟ حالا چه برسد به اديان ما که پايه گذار رافت بخشش و انساندوستی می باشد. طلوعی

اصحاب مطبوعات و اربابان دنيای اطلاعات بايد اين نکته را در نظر داشته باشند که ما ديگر در جهانی بسته با کشورهای پراکنده زندگی نمی کنيم بلکه اکنون در دهکده ای زندگی می کنيم که به يمن ابزارهای ارتباطی هر اتفاقی هر چند کوچک در چند لحظه در کل جهان شنيده و ديده می شود طبعا بر اين اساس نمی توان انتظار داشت که يک روزنامه فقط به صرف قوانين داخلی بتواند دست به توهين بزند نکته اينجاست همانگونه که توهين به اقليت های قومی و نژادی امری ناپسند است توهين به مذهب و اعتقادات بنيادی اديان نيز عملی ناپسند شمرده می شود می توان تروريسم را با اسمه بن لادن مورد تهاجم قرار داد ولی پيامبر اسلام را نبايد وارد اين قضايا نمود همانگونه که نمی توان حضرت مسيح را در حال شکنجه های قرون وسطايی برای گرفتن اعتراف از بی دينان تصور کرد با توجه به حساسيتهای اخير توجه به نقاط حساس اعتقادات مذهبی از ظرايف خبرنگاران اين دوره بايد باشد . و من از طرفی خوشحالم که اين بار جهان اسلام نه از طريق تکفير و تهديد به قتل بلکه از راه متمدنانه تحريم کالا به مقابله پرداخته است . محمود - بجنورد

توهين در هيچ مکتب و مسلک و مرامی و در هيچ نوعی حتی درحد کم روا نيست آنهم نسبت به پيامبران آسمانی و الوالعزم . يکی بايد به اينها بفهماند که اسلامی که حضرت محمد به جهان معرفی کرد دين محبت و خوبيهاست نه دينی که متاسفانه تندروها برای رسيدن به مقاصدشان آن را هدف قرارداده اند . آنا اميری - تهران

اصولا اعتقادات مذهبی پايه و اساسی برای نوع رفتارها و گاهی شخصيت افراد است و بسياری از مردم در هر دين و مسلک فرهنگ دينی دارند که در همه زندگی شان نقش دارد و اگر طنز بخواهد اين اساس را زير سوال ببرد هميشه مشکل ساز می شود خواه اين اساس اسلام باشد خواه مسيحيت يا .. زهره س.

همواره اظهار نظر در مورد مسائل دينی مشکل است خصوصا برای کسانی که در زمينه سياسی فعاليت می کنند. به خوبی اين مسئله مشهود است که سياست مداران از اظهار نظر دينی طفره می روند چون می خواهند به کسی برنخورد و عقيده هر کس را محترم می دارند . در کل به اعتقاد من بايستی در اين باره سکوت کرد چرا که اعتقاد به خدا و مسائل دينی جزو مسائل شخصی افراد است . و اما در اسلام اينگونه نيست جدا شدن از آن محسوب شدن فرد به عنوان کافر و مخالفت با آن محاربه با آن است . اين مسئله با پديده جهانی شدن سنخيت ندارد و طبعتا مسلمانان افراطی را در برابر مخالفان يا اظهار نظر کنندگانی که به تفحص اسلام می پردازند واداشته . اين مسئله همواره دولت های اسلامی را دچار مشکل می کند که از يک طرف سنگ اسلام را به سينه می زنند و از طرف ديگر مجبور به همگامی با سياست جهانی هستند . در ايران برخورد آيت الله خمينی با سلمان رشدی و نتايج آن را ديديم . طبيعتا حکم جهاد و کافر تلقی کردن افراد در جامعه جهانی امروز جايی ندارد و بايد با سليقه های مختلف ساخت و البته طنز را نيز . اما آنچه مشکل به نظر می رسد هضم اين همزيستی برای کسانی که با نام اسلام روز را به شب می رسانند و انها که احساس می کنند به سخره گرفته شده اند . به نظر من ما مسلمانان بايد بتوانيم با بی دينها و حتی مخالفان کنار بياييم و برای يک روز اينهمه جنجال به پا نکنيم و آنهم يک روزنامه در کشوری ديگر. عجيب است از سياست پير انگلستان که می خواهد اين مسئله را در پارلمان به رای بگذارد . در اصل اين يک مواجه سخت برای رای دهندگان است که احتمالا مجبور خواهند شد در مقابل همگان اعلام کنند که آزادی بيان محترم است و احساسات مذهبی هم محترم ولی ما آزادی بيان را ترجيح می دهيم . امير - شيراز

چند نظر از مخاطبان سایر وبسایتهای سرویس جهانی بی بی سی

نظرات خوانندگان بخش اردو

من فکر می کنم اينها مسايل عادی ايست که در مرور زمان پيش می آيد. قبلا هم، در مسيحيت و اديان ديگر موارد مشابه آن رخ داده است اما به دليل ذهن فرهيخته و ليبرال آنها واکنش چندانی به آن صورت نگرفته است. به اعتقاد من مسلمانان نبايد چنين اقداماتی را مورد انتقاد قرار دهند. سليم ودود، پيشاور - پاکستان

من فکر می کنم اين اقدام نشانگر ذهنيت حقيری است که بر مبنای نفرت کار می کند و هيچگونه حس عشقی نسبت به بشريت ندارد. مسببين اين اقدام بايد چنان توبيخ شوند که ديگر کسی آنرا تکرار نکند. مسلمانان بايد اقدامات بيشتری در اين خصوص انجام دهند و دست به اعتراض شديد بزنند. ياسر سعيد - بريتانيا

نظرات خوانندگان بخش عربی

من اين اقدام وحشتناک را به شدت محکوم می کنم. اين اقدام بيش از آنکه باعث اتحاد شود به ايجاد تفرقه کمک می کند و مردم تمام جوامع دنيا را وارد درگيری ناخواسته ای می کند. اميدوارم که ديگر شاهد تکرار چنين کارهايی نباشيم. من نمی توانم چنين حملاتی را عليه اعتقادات خود و برادران مسلمانم بپذيرم. همه ما فرزنان يک پدر و مادريم. عزت عزيز حبيب - مصر

ما نمی توانيم شخصی را که برای اعتقادات ديگران احترام قايل نيست متمدن بناميم. آنها دارند به بزرگترين مرد تاريخ توهين می کنند در حالی که هيچ چيزی در مورد او نمی دانند. من ترجيح می دهم که هزار سال تحت يک نظام ديکتاتوری زندگی کنم تا نظام غير مسئولی که خود را آزاد می خواند. احمد کفر الدوار - مصر

نظرات خوانندگان بخش اسپانیولی

مگر مسلمانان به خدايی خوب و مهربان اعتقاد ندارند؟ پس محمد هم که پيامبر اوست بايد همين خصوصيات را داشته باشد. چگونه ممکن است خدايی خوب و مهربان طبع شوخی نداشته باشد و به خاطر يک کاريکاتور از کوره در برود؟ دوستان عزيز مسلمانم، فکر نمی کنيد اين قضيه را بيش از حد بزرگ کرده ايد؟ والدمار کاراسکرو - ونزوئلا

ما بايد به باورها و مقدس ترين اعتقادات ديگران احترام بگذاريم. هيچ کس حق ندارد به چنين اعتقاداتی توهين کند. ما هميشه بايد برای ترويج صلح در ميان ملل مختلف تلاش کنيم. اين است سرشت الهی و خوب بشريت. ايراميس ييلالس - ونزوئلا

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران