قوانین طلاق، تا کجا از حقوق زنان حمایت میکنند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قوانین طلاق تا کجا از حقوق زنان حمایت میکنند؟

نرخ روز افزون ِ طلاق در ایران مسئولان را نگران کرده، به ویژه که ٥٣ درصد آن، در همان پنج سال اول زندگی مشترک اتفاق می افتد. نزدیک به نیم قرن از تصویب اولین قانون ایران درباره طلاق می گذرد. پیش از آن مرد حق داشت هرگاه بخواهد و در هر شرایطی زنش را طلاق دهد. در سال ١٣٥٤ با تصویب قانون موسوم به حمایت از خانواده، حقوق بیشتری برای زنان درنظر گرفته شد؛ از جمله در بحث طلاق. بعد از انقلاب اما، بخش زیادی از این حقوق، از زنان گرفته شد؛ با این ادعا که مطابق شرع نبوده اند. فرج بال افکن در گزارش خود نگاهی کرده به پیامدهای تغییر این قانون.