کشمکش قضایی رئیس جمهوری آمریکا در هفته های شروع کار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش قضایی رئیس جمهوری آمریکا در هفته های شروع کار

تلاش دولت ترامپ برای لغو حکم دادگاه فدرال ایالت واشنگتن در سیاتل فعلا بی نتیجه ماند، دادگاه استیناف به نفع دادگاه فدرال رای داد. روز جمعه، دادگاهی فدرال در سیاتل، رای داد که دستور اجرایی ترامپ فعلا منتفی است. بنابراین چنانچه هر کس ویزای معتبر داشته باشد می تواند به آمریکا وارد شود. دولت ترامپ فعلا منتظر حکم دستگاه قضایی است که بتواند، دستور رییس جمهوری را اجرا کند. معنایش این است که دونالد ترامپ در روزهای آغازین، درگیر یک پرونده قضایی جدی شده، آیا او قبل از امضای این دستور، این موانع را درنظر نگرفته بود؟ آیا پیش‌بینی این موانع غیر ممکن بود یا او از سر بی تجربگی خود را در چنین مخمصه ای گرفتار آورده؟

کامبیر فتاحی گزارش می دهد.