تجمع اعتراضی کارگران مقابل مجلس

تجمع اعتراضی کارگران مقابل مجلس

گزارش‌ها از ایران حاکی است که گروهی از کارگران و بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل مجلس ایران تجمع کردند.