تجمع اعتراضی کارگران مقابل  مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی کارگران مقابل مجلس

گزارش‌ها از ایران حاکی است که گروهی از کارگران و بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل مجلس ایران تجمع کردند.

موضوعات مرتبط