ترکیه از فرقه گرایی شیعی می گوید و ایران از امپراطوری عثمانی

ترکیه از فرقه گرایی شیعی می گوید و ایران از امپراطوری عثمانی

ایران و ترکیه، دست کم در سطح وزارت خارجه، با هم بگومگو می کنند. حسین مفتی اوغلو، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته، ایران بهتر است، به جای اینکه در برابر انتقادات موضع بگیرد، موضعش را در منطقه عوض کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفته بود : کسانی که به دنبال بازگشت به دوره امپراطوری هستند، دست از فرافکنی بردارند. پاسخی به حرفهای مقام‌های ترکیه ،که ایران را به فرقه گرایی شیعی و گسترش ملی گرایی پارسی متهم کرده بودند.خشایار جنیدی گزارش می دهد.