اقدامات دستگاه های رسمی برای مقابله با ریزگردها چقدر موثر خواهد بود؟

در ایران کمیسیون تلفیق مجلس حدود ۳۳۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به مقابله با ریزگردها اختصاص داده است. رقمی نه چندان زیاد که باید در نهایت در صحن مجلس و شورای نگهبان هم تایید شود. اما نگاهی به وضعیت استان خوزستان در هفته های گذشته این سوال را ایجاد کرده که آیا عزم راسخی برای حل مشکل زیست محیطی در این استان و احتمالا در آینده در استانهای دیگر وجود دارد؟ نگین شیرآقایی گزارش می دهد.