وزارت علوم برنامه پیشگیری از خودکشی دانشجویان را به اجرا گذاشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزارت علوم برنامه پیشگیری از خودکشی دانشجویان را به اجرا گذاشت

وزارت علوم ایران، برنامه‌ای برای پیشگیری از خودکشی در میان دانشجویان به اجرا گذاشته است. حمید یعقوبی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم گفته در بیش از ۱۱۰ دانشگاه دولتی و غیردولتی کانون‌های همیاران سلامت روان دانشجویی تشکیل شده است. آقای یعقوبی آماری در باره میزان خودکشی در میان دانشجویان ارایه نکرده، اما گفته است هرچند خودکشی در دانشگاه‌ها بسیار کم است، ولی حساسیت آن بسیار زیاد است.

سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.