دفاع از کارنامه اقتصادی؛ حسن روحانی چگونه به سراغ انتخابات می‌رود؟

دفاع از کارنامه اقتصادی؛ حسن روحانی چگونه به سراغ انتخابات می‌رود؟

رئیس جمهوری ایران از رقبایش خواسته که در کارزارهای تبلیغاتی انتخابات، به مردم دروغ نگویند. حسن روحانی، ضمن دفاع از عملکرد دولتش در زمینه های مختلف، به این سوال که آیا نامزد انتخابات پیش رو می شود یا نه، پاسخ روشنی نداد. آقای روحانی از مردم خواست که اگر از موضوعی ناراضی هستند، با صدای رسا، حرف بزنند تا افرادی که به دنبال محدود کردن آزادی آنها- از جمله مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی هستند،- متوجه عصبانیت آنها بشوند. مجید خیام دار گزارش می دهد.