هفت رئیس جمهوری ایران با چه قول هایی به قدرت رسیدند؟

هفت رئیس جمهوری ایران با چه قول هایی به قدرت رسیدند؟

یازده دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می گذرد و هفت رییس جمهور بر این مسند تکیه زدند. بالاترین مقام های اجرایی از ابوالحسن بنی صدر گرفته تا حسن روحانی با چه شعار و نگرشی در جمهوری اسلامی، به این مقام رسیدند؟ مسعود آذر نگاهی دارد به شعارهای تبلیغاتی روسای جمهوری ایران