هفت رئیس جمهوری ایران با چه قول هایی به قدرت رسیدند؟

یازده دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می گذرد و هفت رییس جمهور بر این مسند تکیه زدند. بالاترین مقام های اجرایی از ابوالحسن بنی صدر گرفته تا حسن روحانی با چه شعار و نگرشی در جمهوری اسلامی، به این مقام رسیدند؟ مسعود آذر نگاهی دارد به شعارهای تبلیغاتی روسای جمهوری ایران