فراز و نشیب های زندگی سیاسی محمود احمدی نژاد

حضور احمدی نژاد در عرصه سیاسی ایران، با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. در این ویدیو، فراز و نشیب های زندگی سیاسی آقای احمدی نژاد در دوازده سال اخیر و رابط او با رهبر ایران و حامیانش مرور شده است.