نگاهی به طیف علاقمندان به پست ریاست جمهوری

نگاهی به طیف علاقمندان به پست ریاست جمهوری

در دو روزی که از ثبت نام داوطلبان نامزدی گذشته، فقط سیاستمداران نبودند که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند. عکاسان و شبکه‌های خبری به دیگر داوطلبان نامزدی هم توجه کردند. مسعود آذر از میان داوطلبان انتخابات، تصاویری را انتخاب کرده.