نگاهی به طیف علاقمندان به پست ریاست جمهوری

در دو روزی که از ثبت نام داوطلبان نامزدی گذشته، فقط سیاستمداران نبودند که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند. عکاسان و شبکه‌های خبری به دیگر داوطلبان نامزدی هم توجه کردند. مسعود آذر از میان داوطلبان انتخابات، تصاویری را انتخاب کرده.