ابراهیم رئیسی: روحانی از وظایف دولتی‌اش برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کند

ابراهیم رئیسی: روحانی از وظایف دولتی‌اش برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کند

ابراهیم رئیسی، از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، در دو نامه اعتراض کرده که حسن روحانی، رئیس جمهوری، از وظایف دولتی‌اش برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کند. این دو نامه یکی خطاب به رئیس رادیو تلویزیون دولتی و دیگری خطاب به خود آقای روحانی است. مهرزاد کهن روز نگاهی انداخته به اعتراضی که آقای رئیس مطرح کرده.