---
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یوگا در ۹۸ سالگی

نانامال آما زنی ۹۸ ساله است که در ایالت تامیل نادو در جنوب هند معلم یوگاست. همه خانواده او از جمله فرزندان و نوههایش هم به همین کار مشغولند.

موضوعات مرتبط