وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران

پس فردا جمعه، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران درباره اقتصاد مناظره می‌کنند. وضعیت کسب و کار و معیشت در بسیاری از نظرخواهیها در صدر نگرانیهای مردم است و کاندیداهای جناح اصولگرا وعده‌هایشان را بر همین اساس تنظیم کرده‌اند: ایجاد میلیونها فرصت شغلی، کاهش بیکاری و افزایش یارانه‌ها برای دهکهای نیازمند. درست یا اشتباه، آنها بر این باورند که بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان از کارنامه اقتصادی دولت در چهارسال گذشته ناراضیند و این وعده‌ها می‌تواند راهی برای نفوذ به قلب و فکر آنها باشد. بیشتردر اینباره صحبت می‌کنیم. اول، گزارش مسعود آذر