انگیزه‌های پیدا و پنهان نامزدهای ریاست جمهوری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انگیزه‌های پیدا و پنهان نامزدهای ریاست جمهوری

صف علاقه‌مندان به تصاحب عنوان ریاست‌جمهوری صفی طولانی است. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی نگاهی انداختیم به انگیزه‌های پیدا و پنهان نامزدهای ریاست جمهوری.

موضوعات مرتبط