رد شدن "خط قرمزها" در مبارزات انتخاباتی ایران چقدر حساب شده است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رد شدن از 'خط قرمزها' در مبارزات انتخاباتی ایران چقدر حساب شده است؟

فضاهای انتخاباتی در همه جای دنیا محلی است برای ارائه برنامه‌ها و البته موقعیتی برای تخطئه رقیب، برای بالا بردن وجهه خود. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست البته تا آنجا که استراتژی تخریب، محدود به رقبا و کارنامه فعالیت شان باشد. مشکل آنجا بروز می کند که رقبا، از مسائلی پرده بردارند که از خطوط قرمز نظام محسوب می شود. اتفاقی که در این دوره و با پیش کشیده شدن بحث اعدام های تابستان 67 پیش آمد. مطرح شدن این گفتمان، اتفاقی بوده یا جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که این مسئله را یک بار برای همیشه باید حل کند؟ مهرزاد کهن روز گزارش می دهد