زیر پوست انتخابات در کوچه پس کوچه های شهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زیر پوست انتخابات در کوچه پس کوچه‌های شهر

با نزدیک شدن به انتخابات حدس و گمان‌ها هم بیشتر می‌شود. زن و مرد، پیر و جوان هر کدام از ظن خود یار داستان‌ها و حواشی انتخابات می‌شوند. علی همدانی در سفر مجازی دیگری به ایران سراغ جوان‌ترها رفته. با این توضیح که این گزارش با استفاده از شبکه‌های اجتماعی ساخته شده.