توافقی که همه قبولش دارند، اما یکی می گوید نان آورد، دیگری می گوید نیاورد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافقی که همه قبولش دارند، اما یکی می‌گوید نان آورد، دیگری می‌گوید نیاورد

توافق هسته‌ای حضوری سنگین در انتخابات ایران دارد. دولت به عنوان معمار این توافق طبیعتا به دنبال استفاده از آن به عنوان یک موفقیت است و می‌گوید که توانسته بخش بزرگی از تحریم‌ها را بردارد و سایه جنگ را از سر ایران دور کند. موضعی که با واکنش عالی‌ترین چهره نظام در ایران مواجه شده اما حسن روحانی آن را بی جواب نگذاشت. محمد امینی گزارش می‌دهد.