ادامه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها؛ رای گیری تا ساعت ۱۱ شب به وقت تهران تمدید شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها؛ رای گیری تا ساعت ۱۱ شب به وقت تهران تمدید شد

زمان رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و انتخابات میان دوره ای مجلس به مدت دو ساعت دیگر تا ده شب به وقت تهران تمدید شده است. بیش از ۵۶ میلیون نفر میتوانند در انتخابات رای بدهند. فریبا صحرایی نگاهی کرده به آخرین خبرها: