انتخابات ۹۶؛ پلاکاردها چه می گفتند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به پلاکاردهای انتخاباتی

در کارزار انتخاباتی، حامیان هر نامزد، از شعارها و پلاکاردهایی برای تبلیغ نامزد محبوب خود و کوبیدن رقیب استفاده کردند. این ویدیو نگاهی‌ست به بعضی از این شعارها و پلاکاردها.