دوم خرداد، بیست ساله شد؛ آیا آرزوهای اصلاح طلبان هنوز برآورده شدنی است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوم خرداد، بیست ساله شد؛ آیا آرزوهای اصلاح طلبان هنوز برآورده شدنی است؟

بیست سال پیش در چنین روزی، بیش از بیست میلیون نفر از مردم ایران، به شخصی رای دادند که پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری سرفصل جدیدی در تاریخ سیاسی ایران ایجاد کرد: عصر اصلاحات. در ۲۰ سال گذشته، بارها در مورد زنده بودن یا از بین رفتن جنبش دوم خرداد سخن گفته شده. پناه فرهادبهمن در گزارشی که به این مناسبت تهیه کرده از روحی می گوید که با انتخابات اخیر در کالبد این جنبش اصلاحی دمیده شده.