گزارش دیدبان حقوق بشر از مشکلات زنان در بازار کار ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش دیدبان حقوق بشر از مشکلات زنان در بازار کار ایران

ایجاد فرصت شغلی برابر؛ خواسته زنان در بسیاری از کشورها ، از جمله ایران است. سازمان دیدبان حقوق بشر با بررسی آمار و مصاحبه با مدیران و زنان شاغل در ایران گزارشی منتشر کرده درباره مشکلات زنان در بازار کار. جزییات بیشتر از آناهیتا شمس.

موضوعات مرتبط