اختلاف نظر در مورد وضعیت اقتصاد ایران

اختلاف نظر در مورد وضعیت اقتصاد ایران

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، نرخ رشد اقتصادی را بر پایه سال ۹۰ و با احتساب نفت، یازده ممیز یک دهم درصد اعلام کرده است. این در حالی است که رئیس مجلس ایران در همین روز انتقاد کرده که در چهار سال اخیر شاخصهای عمده اقتصادی ایران در مقایسه با منطقه و جهان بهبودی نداشته. پناه فرهادبهمن گزارش می دهد.