تصمیم دولت ایران برای غیرقانونی کردن کولبری

تصمیم دولت ایران برای غیرقانونی کردن کولبری

دولت ایران می‌گوید کولبری را کاملا متوقف خواهد کرد. به کسانی که عمدتا کالا را بر دوش می‌گیرند و برای کسب درآمد از مناطق صعب‌العبور مرزی عبور می‌دهند، کولبر گفته می‌شود. این در حالیست که هزاران نفر از ساکنان نواحی مرزی ایران با کردستان عراق از راه کولبری امرار معاش می‌کنند. در مواردی هم از این راه کالا به ایران قاچاق می‌شود. اما سئوال اینجاست که با توجه به مشکل بیکاری، آیا غیرقانونی کردن کولبری، مشکلی را حل خواهد کرد؟ ژیار گل گزارش می‌دهد.