اتهام قاچاق کالا به مسئولانِ نهادهای مختلف در حکومت ایران

اتهام قاچاق کالا به مسئولانِ نهادهای مختلف در حکومت ایران

سخنگوی دولت ایران این حرف دادستان کل کشور را که بعضی از مقام‌ها و فرزندانشان در قاچاق دست دارند، تقبیح کرده. او گفته به جای این حرف‌ها قوه قضائیه با کسانی که در کار قاچاق هستند، برخورد کند. این در حالی است که بحث درباره کم و کیف قاچاق از مجاری رسمی و عملکرد دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد.