هنگام زلزله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زلزله؛ 'بنشین، پناه بگیر، سفت بچسب'

ایران کشوری زلزله‌خیز است و آموزش برای محافظت از زلزله اهمیت بسیاری دارد؛ هم قبل، هم موقع زلزله و هم بعد از آن. پریزاد نوبخت به دنبال این سوال رفته که ما در مقابل زلزله، چه می‌توانیم بکنیم؟ این ویدئو بر اساس توصیه‌های کارشناسان ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا تهیه شده است.