گسترش اعتراضات مشهد به چند شهر دیگر

گسترش اعتراضات مشهد به چند شهر دیگر

یکروز پس از اعتراضها در مشهد، امروز کرمانشاه، رشت، قم، ساری، همدان و قوچان و چند شهر دیگر صحنه اعتراضهای ضد حکومتی بود. در تهران، استانداری هشدار داده با چنین تجمعاتی قاطعانه برخورد خواهد شد. سیاوش اردلان گزارش میدهد: