شباهت‌ها و تفاوت‌های اعتراضات خیابانی سه دهه اخیر در ایران

شباهت‌ها و تفاوت‌های اعتراضات خیابانی سه دهه اخیر در ایران

ایران در دو دهه اخیر، شاهد سه موج اعتراض و ناآرامی بوده. اعتراض‌های معروف به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ ، ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ و اعتراض‌های چند روز اخیر. اما در این ناآرامی‌ها، شباهت‌ها کدام است و تفاوت در کجاست؟ آیدین صالحی گزارش می‌دهد.