ادامه اعتراضات در ایران

ادامه اعتراضات در ایران

در ادامه تظاهرات سراسری در ایران شب گذشته در برخی از شهرهای ایران تجمعاتی برگزار شد. براساس گزارشهای در دزفول، رشت، اهواز، سنندج، بوکان و کامیاران تجمعاتی شکل گرفت. همزمان در برخی از شهرها مانند اراک و تهران جو امنیتی بوده است.