#شما: اولین سالمرگ اکبر هاشمی رفسنجانی

#شما: اولین سالمرگ اکبر هاشمی رفسنجانی

این ویدیو نگاهی‌ست کوتاه به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران.