ریشه‌های فرار دختران در ایران

ریشه‌های فرار دختران در ایران

در ایران، گاه به دخترانی که از خانه‌شان فرار می‌کنند بد نگاه می‌کنند، که آنها بزهکارند یا از سر خوشی و رفاه خانه را ترک کرده اند. اما آمارها بیشتر از دخترانی می‌گویند که شرایط سخت زندگی خانوادگی راهی به جز فرار برایشان نگذاشته. نگین شیرآقایی نگاهی کرده به ریشه‌های فرار دختران.