درگیری درویشان گنابادی با ماموران امنیتی در تهران

درگیری درویشان گنابادی با ماموران امنیتی در تهران

در اطراف منزل نورعلی تابنده، رهبردرویشان گنابادی در پاسداران تهران، از دیشب تجمع و درگیری گزارش شده. خود آقای تابنده در پیامی از هوادارانش خواسته، آرامششان را حفظ و محل را ترک کنند.

پیروان آقای تابنده می‌گویند، نیروهای امنیتی، دیشب با حضور در مقابل خانه او و ایجاد یک ایست بازرسی، قصد داشته‌اند که رفت و آمد درویشان به خانه او را محدود کنند. درویشان گنابادی، که یک فرقه اهل تصوف‌اند، سالهاست در ایران تحت فشارامنیتی هستند. مجید خیامدار گزارشی دارد از آنچه دیشب تا به حال گذشت.