#شما؛ اعتراض‌های کارگری در ایران

اعتراضات کارگری در ایران طی چند ماه گذشته در شهرهای مختلف ایران بیشتر شده است. در این ویدیو خواسته‌های تعدادی از کارگران واحدهای مختلف را ببینید.