جلوگیری نیروی انتظامی از تجمع زنان در روز زن

جلوگیری نیروی انتظامی از تجمع زنان در روز زن

گروهی از زنان تلاش کردند در مقابل وزارت کار تجمعی برگزار کنند. گزارش شده نیروی انتظامی مانع از تجمع آنها شده.

یکی از حاضران در محل به بی‌بی‌سی فارسی چنین گفت...