مبارزات صد ساله زنان برای داشتن جایگاهی در اجتماع و قانون اساسی

مبارزات صد ساله زنان برای داشتن جایگاهی در اجتماع و قانون اساسی

امروز، روز جهانی زن است. قوانین کشورها همیشه همراه زنان نبوده و نادیده گرفتن حقوق زنان در بعضی از قوانین مشهود است. زنان برای داشتن جایگاهی در اجتماع و قوانین اساسی از صدها سال پیش مبارزه را آغاز کردند.آناهیتا شمس نگاهی کرده به بعضی از این جنبش‌های اعتراضی زنان در طول تاریخ.