اجرای موسیقی در محوطه خانه هنرمندان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجرای موسیقی در محوطه خانه هنرمندان

اجرای تصنیف "عزیز بشینه کنارم" در محوطه خانه هنرمندان. این ویدیو را فریبا فرستاده.

موضوعات مرتبط