اجرای موسیقی در محوطه خانه هنرمندان

اجرای موسیقی در محوطه خانه هنرمندان

اجرای تصنیف "عزیز بشینه کنارم" در محوطه خانه هنرمندان. این ویدیو را فریبا فرستاده.