پیامد ناآرامی‌های خوزستان: بازداشت صدها نفر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامد ناآرامی‌های خوزستان: بازداشت صدها نفر

فعالان حقوق بشر می‌گویند تعداد دستگیر شدگان ناآرامی‌های اخیر در تظاهرات عرب‌های خوزستان ممکن است به چهارصد نفر رسیده باشد. این ناآرامی‌ها به دنبال یک برنامه در تلویزیون ایران شروع شد که عربهای خوزستان آن را توهین‌آمیز تلقی کردند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.