حسن روحانی: فیلتر تلگرام کار دولت او نبوده

حسن روحانی: فیلتر تلگرام کار دولت او نبوده

رئیس جمهوری ایران می‌گوید فیلتر تلگرام کار دولت او نبوده. آقای روحانی در یک پست اینستاگرام گفته اگر این تصمیم در عالی‌ترین سطح نظام گرفته شده، مردم باید بدانند. تلگرام در ایران ۴۰ میلیون کاربردارد ولی این هفته با یک حکم قضایی، اپراتورها موظف شدند دسترسی به آن را مسدود کنند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.