آمریکا برای مذاکره با ایران پیش شرط دارد یا ندارد؟

آمریکا برای مذاکره با ایران پیش شرط دارد یا ندارد؟

مدتهاست که زمام امور قدرت برتر نظامی، اقتصادی و سیاسی جهان در دست یک رییس جمهوری غیرقابل پیشبینی است و حرفها و عملکردهای او همچنان غافلگیر کننده است. تازه ترین آن تاکید بر برداشتن هر قید و شرطی در گفتگو با مقامهای ایران. اگرچه وزیر خارجه او سعی کرده اما و اگرهایی مطرح کند، ولی در مجموع همینکه آقای ترامپ گفته حاضر به گفتگو با رهبران جمهوری اسلامی است فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار داده‌است. واکنشها در ایران البته کم و بیش متنافض است، از بی اعتمادی گرفته تا پیشنهاد اینکه باید به این موضوع به دید یک فرصت نگاه کرد. در این میان، تهدید چند روز پیش رییس جمهوری آمریکا جدی بود یا حرف از مذاکره دیشب او؟ توپ در زمین کدام طرف است، ایران باید ابتکاری به خرج دهد یا آمریکا باید جدیتی در عمل نشان دهد؟ گزارش ژیار گل را ببینید.