نامه کروبی به خبرگان: به جای تملق، پرسش کنید

نامه کروبی به خبرگان: به جای تملق، پرسش کنید

مهدی کروبی از رهبران سیاسی در ایران که بیش از هفت سال را در حصر خانگی به سر برده از انتقاد به صدر حاکمیت کم نگذاشته است. ولی تازه ترین نامه ی او به نهادی نگاشته شده که می توانست تنها اهرم برای نظارت بر قدرتی بی همتا در حاکمیت ایران باشد. مجلس خبرگان. از نظر زمانبندی، نامه در روزهایی منتشر شده که بسیاری می گویند موجودیت جمهوری اسلامی در مخاطره ای کم سابقه قرار گرفته است. مهدی کروبی روایت می کند که چطور مسیر طبیعی انتخاب رهبر تبدیل به پروژه ای برای مسلط کردن یک فرد بر تمام امور شد. بعد اینکه همین فرد - آیت الله علی خامنه ای - با فرمایشی کردن مجلس خبرگان، تنها نهاد ناظر بر فردی با قدرتی مطلقه را خنثی کرد. او یادآوری می کند که اعضای مجلس خبرگان هم مسئول شرایط به گفته آقای کروبی، اسفناک فعلی کشورند. این نوشتار، رنجنامه یک محصور رانده شده از قدرت است، یا ادای مسئولیت تاریخی یک سیاستمدار در هشتادسالگی؟ شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.