حسن روحانی می‌گوید بعضی از جناح‌های سیاسی از وضعیت اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند

حسن روحانی می گوید بحران اقتصادی در ایران، فقط نتیجه تحریم های آمریکا نیست و دلایل داخلی هم دارد. به گفته رئیس جمهوری ایران، بعضی از صادرکنندگان، از ارائه ارز دریافتی، به بازار ثانویه خودداری می کنند یا آن را با تاخیر تحویل می دهند. آقای روحانی این کار را خیانت خوانده و گفته عاملانش باید عزل و دادگاهی شوند. آقای روحانی گفته دولت در جنگ اقتصادی با آمریکا و متحدانش است و جناح های مختلف باید به جای رقابت و انتقام گیری، با دولت همکاری کنند. باران عباسی گزارش می‌دهد.