گروه 'مقاومت ملی احواز' چه کسانی‌اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروه 'مقاومت ملی احواز' چه کسانی‌اند

امروز و امشب بارها اسم گروهی به نام جنبش مقاومت ملی احواز را در ارتباط با حملات اهواز شنیدید. رسانه ها در ایران با عنوان اهوازیه به آن اشاره می کنند. در سالهای اخیر این گروه در کنار گروههای مشابه فعالیتهای گسترده ای در خارج و گاه داخل ایران داشته است.

مهرداد فرهمند گزارش می دهد.