تحصن معلمان در چند شهر ایران

امروز در ده‌ها شهر و استانهای مختلف ایران و همینطور تعدادی از مدارس تهران، معلمان در اقدامی اعتراضی و هماهنگ، بر سرکلاس های درس حاضر نشدند. این معلمان خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند و بیشتر به وضع اقتصادی نامناسب، دستمزدهای پایین، و تاخیر در پرداخت طلب هایشان معترضند و خواهان آزادی معلمان زندانی شده اند. آنها می گویند تحصن و اعتراضشان تا زمانیکه به مطالباتشان رسیدگی نشود، ادامه خواهد داشت. شهریار صیامی گزارش می دهد.