تلاش حسن روحانی برای ترمیم تیم اقتصادی کابینه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش حسن روحانی برای ترمیم تیم اقتصادی کابینه

حسن روحانی امروز به جای دو وزیر مستعفی خود و دو وزیری که پیش‌تر با استیضاح برکنار شده بودند، چهار وزیر به مجلس پیشنهاد کرد. تلاشی برای ترمیم تیم اقتصادی دولت که از مدت ها پیش زیر فشار منتقدان است. گروهی ناکارآمدی این روزهای دولت را گردن نگاه آقای روحانی می دانند و گروهی دیگر می گویند بحران آنقدر بزرگ است که وزرا برای حل آنها چیده نشده اند.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد