معضل فرونشست زمین در ایران

معضل فرونشست زمین در ایران

مسئولان در ایران می گویند فرونشست زمین در اطراف بعضی از فرودگاههای کشور نگران کننده است. معاون سازمان نقشه برداری گفته زمین اطراف فرودگاه امام خمینی، سالانه دو تا سه سانتیمتر نشست دارد. این پدیده در اطراف فرودگاه مهرآباد، پیام و فرودگاههای اصفهان و کرمان هم گزارش شده است. فرونشست زمین و فروچاله ها از عوارض خشکسالی و کمبود آب در ایران هستند که می تواند به فاجعه زیست محیطی آینده این کشور تبدیل شوند.

شهریار صیامی گزارش می دهد.