روز کوروش در ایران و نگرانی حکومت

روز کوروش در ایران و نگرانی حکومت

امروز، هفتم آبان را طرفداران کوروش هخامنشی، روز کوروش مینامند. آنها تلاش کردند برای بزرگداشت او در آرامگاهش در پاسارگاد تجمع کنند. ولی گزارش های دریافتی از محل حکایت از آن دارد که مقام های حکومتی از برگزاری مراسم در آنجا جلوگیری کرده اند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.