هزینه و فایده سفر اربعین برای ایران

هزینه و فایده سفر اربعین برای ایران

امروز شهری درعراق که هویت آن را با خون نوشته اند، میزبان ده میلیون زایر بوده، به گفته مقامهای محلی کربلا. سالهاست که گرد هم آیی میلیونها شیعه از کشورهای متعدد در مراسمی در عراق، نمایش قدرتی چشمگیر توصیف می شود، با پیامهای منطقه ای برای خاورمیانه ای درگیر تنش و برای جهانی درگیر بحرانهای متعدد. در ایران از مدتها قبل نهادهای متعدد و دستگاههای تبلیغاتی حکومت تمام توان خود را برای شکوه بخشیدن به این نمایش قدرت بسیج می کنند. آمار دقیقی ارائه نشده ولی با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که دست کم دهها میلیون دلار به انحاء مختلف برای این مراسم هزینه می شود. این نمایش قدرت چه نفعی عاید حکومتی در ایران می کند، که با فشارهای متعدد دست به گریبان است، از جمله فشارهای خرد کننده اقتصادی.

مریم افشنگ گزارش می دهد.