پیامد‌های دور تازه تحریم‌های آمریکا بر روابط تجاری ایران و ترکیه

پیامد‌های دور تازه تحریم‌های آمریکا بر روابط تجاری ایران و ترکیه

دولت ترکیه ازهمکاری با تحریم های آمریکا سرباز زده است اما بانک ها و بعضی از موسسات اقتصادی این کشور سعی دارند تا حد امکان از مجازات های دولت آمریکا در امان بمانند و برای همین از مراودات مالی و تجاری شان با ایران کاسته اند. این در حالی است که محاکمه معاون هالک بانک ترکیه در آمریکا به اتهام کمک به دور زدن تحریم های قبلی ایران باعث نگرانی بانکداران و تاجران ترکیه ای شده است.

خشایار جنیدی با سفر به استانبول تبعات دور تازه تحریم های ایران بر روابط تجاری این کشور با ترکیه را بررسی کرده است.