آنفلونزای اسپانیایی در ایران چقدر کشتار کرد؟

آنفلونزای اسپانیایی در ایران چقدر کشتار کرد؟

در طول جنگ جهانی اول حدود ده میلیون نظامی و هفت میلیون غیر نظامی کشته شدند. اما پایان جنگ، باعث پایان تلفات نشد. بیماری همه گیر آنفلونزای اسپانیایی تقریبا سراسر دنیا را گرفت و بیش از پنجاه میلیون نفر را کشت. این بیماری تا سه سال پس از پایان جنگ جهانی اول، هنوز قربانی می گرفت. ایران به نسبت جمعیتش، یکی از بالاترین تلفات را داشت.

آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.